Afspraak maken of meer informatie ontvangen?

Vul onderstaande gegevens in als u meer informatie wilt ontvangen, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk, of bel zelf het getoonde nummer.

Tel: 06 - 55 72 58 79

Het Proces

Mediation algemeen

Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen beide partijen, onder leiding van een mediator. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het conflict zullen tenminste twee à drie gezamenlijke gesprekken gevoerd worden van elk maximaal twee uur. Bij arbeidsmediation is vaak sprake van een gezagsrelatie tussen partijen met het risico van een (ervaren) disbalans in de machtsverhouding van partijen. Bovendien wordt regelmatig de vraag om in mediation te gaan niet als echt vrijwillig ervaren. Om deze redenen is het de werkwijze van “De Zaak” om voorafgaand aan de feitelijke mediation met partijen afzonderlijk een kennismakingsgesprek te hebben. Niet alleen wordt daardoor aan partijen gelegenheid geboden om na te gaan of zij met deze mediator aan tafel willen, maar vooral wordt het daardoor mogelijk om het conflict al nader te verkennen vanuit een ander perspectief. De ervaring is dat dit “voorwerk” een de-escalerende werking kan hebben op het moment dat partijen voor het erest met elkaar gezamenlijk aan tafel gaan. In dit voorgesprek reikt de mediator een door hem getekende geheimhoudingsverklaring uit, om vertrouwelijkheid van de gewisselde informatie te waarborgen, ook voor het geval het niet tot een mediationovereenkomst zou komen. In het eerste gesprek worden de 'spelregels' uitgelegd. Zo moeten partijen bereid zijn naar elkaar te luisteren en in staat zijn op zoek te gaan naar oplossingen (onderhandelingsbereidheid). Ook moeten partijen elkaar iets kunnen bieden wat onderhandelbaar is (onderhandelingsruimte).
Partijen gaan op basis van vrijwilligheid in mediation, hetgeen betekent men op elk moment of elke fase daarin kan besluiten de mediation te beëindigen.
Dit wil overigens niet zeggen dat deelname enkel vrijblijvend is: zodra partijen besluiten samen een mediation te doen, ontstaat er wel een inspanningsverplichting: partijen móeten het geschil willen oplossen.

Het mediationproces doorloopt een aantal fasen die hieronder kort worden benoemd.

Fase 1 De voorbereiding

In deze fase wordt de procedure uitgelegd die gevolgd gaat worden en worden werkafspraken gemaakt. Nadrukkelijk wordt hier stilgestaan bij het feit dat naast vrijwilligheid en vrijheid in besluitvorming (autonomie) mediation ook gekenmerkt wordt door vertrouwelijkheid
Partijen, dus ook de mediator, verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Zie hiervoor het NMI Mediation Reglement.
De mediator bespreekt met partijen hun keuze voor mediation, de voorwaarden en spelregels.
De hierover gemaakte afspraken, zoals de vertrouwelijkheid, de kosten en de verdeling daarvan, worden in een mediationovereenkomst vastgelegd en door alle partijen ondertekend.
Daarna gaat de feitelijke bemiddeling van start.

Fase 2 Wat is het probleem

Partijen gaan in deze fase aan de slag om vast te stellen wat het probleem is waaraan men wil gaan werken en stellen zich daarbij actief op.
De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij de formele standpunten worden verkend.

Fase 3 Belangen en behoeftes

Als eenmaal de conflictkwestie helder is, zal in de volgende fase op zoek gegaan worden naar de belangen van partijen; zowel de individuele, afzonderlijke belangen als de gemeenschappelijke belangen. Deze worden geïnventariseerd, geordend en er wordt zonodig een rangorde aan toegekend.

Fase 4 Oplossingen

De mediator begeleidt partijen bij het creatief zoeken naar oplossingen en het uiteindelijk kiezen van de best bruikbare, passende oplossing. Voorwaarde is dat partijen zelf bepalen hoe de oplossing eruit ziet.
Dit levert de beste basis voor een win-win-situatie.

Het uiteindelijke resultaat wordt als een overzicht van concrete afspraken in een juridisch bindende overeenkomst vastgelegd, de zogenaamde Vaststellingsovereenkomst die door de 2 partijen wordt getekend. De mediator tekent deze overeenkomst niet, hij is immers geen partij in de afspraken die zijn gemaakt.
Soms wordt, als in de mediation afspraken zijn gemaakt over beëindiging van het dienstverband, naast de Vaststellingsovereenkomst nog een tweede overeenkomst, de Beëindigingsovereenkomst opgemaakt die naar buiten toe gebruikt wordt.  Deze beëindigingsovereenkomst is formeel en bevat alleen de noodzakelijke afspraken die nodig zijn om bijvoorbeeld een WW-uitkeringsaanvraag bij het UWV te ondersteunen. Beide overeenkomsten vormen een onlosmakelijk geheel met elkaar.

Met het tekenen van de Vaststellingsovereenkomst eindigt de mediation. 

MfN-REGISTERMEDIATOR
De Zaak

 


HOME-PAGINA